SK Kontakt Ostrava

Provoz plaveckého klubu.

Elektrárenská 5707/10, Ostrava-Svinov